Oldal kiválasztása

ÁSZF – Általános szerződési feltételek

 

 1. Bevezető rendelkezések

 

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Green Cottage DIY(a továbbiakban:

Szolgáltató) workshop-jaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a workshop

szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

 

 

A Szolgáltató adatai

 • Cégnév: Sólyom László e.v.
 • Székhely: 4150 Püspökladány Bocskai utca 24
 • Adószám: 79060187-1-29
 • Nyilvántartási szám: 51939715
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elérhetőség: greencottagediy@gmail.com

 

 

A Szolgáltatás helyszíné:

 • Cím: 4150 Püspökladány Árpád utca 59
 • Telefon: 30/3012544

 

 1. Részvételi feltételek

A www.greencottagediy.hu weboldalon a Szolgáltató workshopjain való részvételi lehetőséget

értékesít. A workshopokon való részvételre a www.greencottagediy.hu weboldalon keresztül történő

regisztrációt követően van lehetőség. Ön a weboldal használatával, illetőleg az azon történő

regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta és

elfogadta a Szolgáltató workshopjaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint

szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden

pontjával egyetért. Workshopjainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk.

 

A workshopjainkat legalább négy jelentkező esetén tartjuk meg.

Az egyéni kurzusok maximális létszáma 5-6 fő.

 

A workshopra történő jelentkezés menete:

 1. A workshop adatlapján a jelentkoeznőline regisztrációt követően, rákattint a

„Jelentkezem” gombra.

 1. A jelentkezésről a rendszer laengdyi ng page-en tájékoztatja,h ogy a megrendelés

élővé vált.

A megrendelő részvételecsak abban az esetben biztosított a workshop-on, ha

megérkezik a megadott email címére a visszaigazolás.

iii. A megrendelt részvételt jelentkezéskor banki átutalás útján tudja kielégíteni.

 1. Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés véglegesítéséről e-mailt küld.

 

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett

balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi

esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség

esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

 1. Kapcsolattartás

 

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során

megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám

vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való

kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

 

 1. Részvételi szabályok

 

A workshopon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben

foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A workshopon való

részvételből a Green Cottage DIY képviseletében eljáró, jelen lévő mentor, animátor jogosult

kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

 • egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét,

nyilvánvalóan veszélyezteti;

 • a workshopon kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat

szándékosan vagy ismételten megszegi;

 • magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan

gondatlan magatartásával veszélyezteti;

 • viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a workshop

menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a workshopon való

részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre

megtagadja.

A résztvevők a műhelyt, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket

kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és

felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

 

 1. Tanfolyam elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett

tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött

levélben értesíti jelentkezőket.

Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide

értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már

befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható.

Amennyiben a jelentkező nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre

vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját a Szolgáltató

visszafizeti.

 

 1. Elállás a szerződéstől, lemondási feltételek

 

6.1. Elállás

 1. Amennyiben a résztvevő a Szolgáltató által meghirdetett kurzuson történő részvételt a

Szolgáltató elektronikus felületén vásárolja meg, a fogyasztó és a vállalkozás közötti

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Rendelet 20. §-a szerinti elállási jogát nem

gyakorolhatja.

10.2. Lemondási feltételek

 1. A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 10 munkanappal

jogosultak a részvételt lemondani. A jelen pont szerinti lemondást követően a már

megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a résztvevő a jelen pontban foglalt feltételek szerint mondja le a kiválasztott tanfolyamon történő részvételt, és nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget a lemondás és a részvételi díj visszatérítése iránti igény írásban történő közlésétől számított 60 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a korábbi fizetési móddal megegyező számlára, amelynek esetleges kezelési költségei a

vevőt terheli.

 1. A tanfolyamot megelőző 9-3 munkanap közötti lemondás esetén a Szolgáltató a tanfolyam

díjának 50%-át kötbérként érvényesíti. A jelentkező ebben az esetben a már megfizetett

részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új kurzusra

jelentkezni. Amennyiben a résztvevő a jelen pontban foglalt feltételek szerint mondja le a

kiválasztott tanfolyamon történő részvételt, és nem kíván másik tanfolyamon részt venni,

az általa előre megfizetett összeg 50 %-át a lemondás és a részvételi díj – jelen pontban

meghatározott hányadának – visszatérítése iránti igény írásban történő közlésétől számított

60 napon belül a Szolgáltató visszatéríti.

 1. A tanfolyamot megelőző 3 munkanapon belül közölt lemondás esetén a részvételi díj

visszafizetésére nincs mód.

A jelentkezők a lemondást írásban tehetik meg a greencottagediy@gmail.com címre megküldött

e-mailben.

A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség

átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles

igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet

szabályai irányadóak.

 

 1. Adatkezelés

A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az

adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő

jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik

félnek nem adja át.

Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok

formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URLjét),

mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer

adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a

felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online

jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni

szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt

módon és ideig történik.

Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő

jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél

adatbázisában. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni,

anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a

hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.

Green Cottage DIY